WPL (monoblok izvedba)

BUDERUS WPL 7A

Katalog - SLO
 
Katalog - DE
7,2kW - Ogrevalne moči
 
 
 
 
 
BUDERUS WPL 10A

9,5kW - Ogrevalne moči

                                                                                                                                          

 

 

 

 

BUDERUS WPL 12A

11,8kW - Ogrevalne moči

                                                                                                                                          

 

 

 

 

BUDERUS WPL 14A

13,8kW - Ogrevalne moči

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

BUDERUS WPL 18A

17,2kW - Ogrevalne moči

                                                                                                                                              

 

 

 

 

BUDERUS WPL 25A

24,0kW - Ogrevalne moči

 

 

 

 

BUDERUS WPL 31A

31,0kW - Ogrevalne moči